Kontakt: roble@roble.pl lub +48 32 442-07-57 | English | Deutsch

Projektowanie laboratorium


Roble Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju laboratoriów (w szczególności w zakresie tzw. technologii funkcji laboratoriów) na różnych etapach procesu inwestycyjnego, np. w zakresie:

 • Studiów wykonalności (planowanie długoterminowe, wnioski o dotacje, granty)
 • Studia funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty wstępne i koncepcyjne
 • Programy techniczno-przestrzenne
 • Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych
 • Projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych
 • Elementy technologii funkcji niezbędne do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ)
 • Weryfikacja zgodności projektowej (włącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi, akredytacyjnymi itp.

Oferujemy także szereg usług ponadstandardowych, takich jak:

 • Koncepcje kolorystyki i materiałów
 • Koncepcje wyposażenia i umeblowania laboratoriów
 • Systemy komunikacji wizualnej wraz z designer wyposażenia laboratoriów
 • Symulacje i prezentacje przy użyciu technik graficznych, fotograficznych, filmu i prezentacji laboratoriów
 • i wiele innych.

 

Jakie laboratoria?

Zespół Roble Sp. z o.o. posiada doświadczenie w projektowaniu laboratoriów:

 • chemicznych
 • mikrobiologicznych
 • fizycznych / pomiarowych
 • radiochemicznych (III i II klasy)
 • przy zwierzętarniach
 • przemysłowych (zakłady chemiczne, oczyszczalnie ścieków)
 • i innych (zarówno dydaktycznych, jak i badawczo-rozwojowych)

 

Jak pracujemy?

Projekt każdego laboratorium jest inny, a każda opracowanie przygotowane dla Użytkownika / Inwestora jest niepowtarzalnym wyzwaniem. Każdy temat wymaga indywidualnego uzgodnienia z kilkoma zespołami: konsultantami naukowymi z różnych dziedzin, rzeczoznawcami, inżynierami wielu branż, ekspertami w zakresie norm i akredytacji, wyspecjalizowanymi biurami inżynierskimi, dostawcami sprzętu i aparatury, kosztorysantami, czy wreszcie specjalistami ds. pozyskiwania środków finansowych (fundusze UE, granty, środki rządowe i samorządowe).

Zarządzanie projektem, w którym bierze udział tak wiele zespołów pociąga za sobą konieczność stworzenia efektywnego systemu komunikacji i organizacji pracy. Doświadczenie zespołu Roble Sp. z o.o. wyniesione z największych inwestycji w Polsce w sektorze B+R w ostatnich latach pozwoliło stworzyć zoptymalizowany system etapowego zarządzania projektem laboratorium.

 1. Analiza i weryfikacja oczekiwań metodologii badawczej Inwestora / Użytkownika
 2. Sporządzenie wytycznych do dokumentacji przedprojektowej zgodnie z kluczowymi elementami problemowymi i rozwiązaniami alternatywnymi
 3. Wspólne stworzenie głównych wytycznych dla projektów branżowych
 4. Opracowanie informacji zwrotnej dla Inwestora / Użytkownika w zakresie kosztów alternatywnie proponowanych rozwiązań
 5. Komunikacja dwustronna z zespołem specjalistów, konsultantów i ekspertów w celu uszczegółowienia projektu
 6. Opracowanie zadaniowych ram elastycznego rozwoju laboratorium (zakres badawczy, wyposażenie, instalacje)
 7. Ocena i weryfikacja etapu koncepcyjnego
 8. Ostateczna ocena projektowa pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii, estetyki, ochrony środowiska, zużycia energii, kosztów eksploatacji
 9. Ostateczna ocena projektowa pod względem zgodności normatywnych oraz efektywności kosztowej (także GLP, GMP, PN / EN ISO 17025 i in.)
 10. Formalne opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji – najczęściej:
  • wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych,
  • program techniczno-przestrzenny wyposażenia,
  • wytyczne branżowe,
  • specyfikacje rozmieszczenia i inżynierii materiałowej
  • specyfikacje dostaw / wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy.